Skupščina Pokojninske družbe A, d.d. se je danes na 27.  redni seji seznanila z letnim poročilom za leto 2023. Skupščina je sklenila, da se bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2023 znaša 5.314.802 eur uporabi na sledeči način: v višini 873.200 eur se uporabi za izplačilo dividend delničarjem, v višini 1.500.000 eur se razporedi v druge rezerve iz dobička, z namenom dodatnega višanja kapitalske ustreznosti družbe, v višini 2.941.602 eur pa ostane nerazporejen.

Skupščina je podala  razrešnico upravi in nadzornemu svetu za leto 2023. Potrdila je predlagani sklep s katerim se z dnem 28. 5. 2024 z mesta člana nadzornega sveta družbe, ki zastopa interese delničarjev, odpokliče Matijo Bitenca. Z dnem 29. 5. 2024 se za člana nadzornega sveta družbe, ki zastopa interese delničarjev, za mandatno dobo šestih let izvoli Drago Kavšek.

Pokojninska družba A, d.d. z zadovoljstvom sporoča, da je uspešno zaključila poslovno leto 2023 in dosegla vse načrtovane cilje. Ob koncu leta je v družbi varčevalo 61.287 zaposlenih, skupna zbrana sredstva v upravljanju, vključno z rentnim skladom, so znašala 446,2 milijonov eur. Dodatno pokojnino je prejemalo 3.524 oseb. Družba je v letu 2023 ustvarila čisti dobiček v višini 2,8 milijona eur, bilančna vsota družbe je na dan 31. december 2023 znašala 476,7 milijonov eur. Vplačane premije so dosegle najvišjo raven v zgodovini družbe, znašale so 40,8 milijonov eur. Prihodki družbe iz redne dejavnosti so se v primerjavi z letom 2022 povečali za 13 %. Donosnost kapitala je konec leta 2023 znašala 11,95 %.

S temi rezultati Pokojninska družba A, d.d. utrjuje svoj položaj na trgu pokojninskih varčevanj in nadaljuje z zanesljivim upravljanjem sredstev svojih varčevalcev. Ob tej priložnosti se zahvaljuje za zaupanje vsem svojim strankam in partnerjem.

S spoštovanjem,

Uprava Pokojninske družbe A, d.d.

NAROČITE SE NA SVEŽE NOVOSTI IZ PODROČJA:

  • Finančnih trgov
  • Pokojninskega varčevanja

Preberi vsebino

Pogosta vprašanja

Ker je edino varčevanje, ki ga država spodbuja z davčno olajšavo. Od premij v primeru kolektivnega zavarovanja ni potrebno plačati nobenih prispevkov in dajatev, v primeru individualnega zavarovanja, pa se vplačane premije upoštevajo pri zniževanju osnove za obračun dohodnine.

Postopek za vključitev je zelo enostaven:

  • v primeru individualnega zavarovanja izpolnite spletni obrazec ali pa pristopno izjavo in nam jo podpisano posredujete nazaj po pošti oziroma sken po elektronski pošti;
  • v primeru kolektivnega zavarovanja pa vas prosimo za izpolnitev spletnega obrazca in v najkrajšem možnem času vam bomo pripravili ponudbo za podjetje.

Poznamo kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje prek delodajalca (premije financira delodajalec, delno lahko tudi zaposleni) ali individualno dodatno pokojninsko zavarovanje, kjer premije v celoti financiramo sami individualno.

Vsa pogosta vprašanja