PDA - Uravnoteženi

Naložbeni cilj sklada življenjskega cikla s srednjo delniško izpostavljenostjo je doseganje nadpovprečne donosnosti ob sprejeti nizki ravni tveganja. Sklad vlaga pretežno v obveznice, a tudi v bolj tvegane delnice in je primeren za varčevalce stare do vključno 60 let.

Visoko stopnjo razpršitve tveganj zagotavlja regijska in sektorska razpršenost sklada, ki sicer nalaga pretežno na razvite trge in pokriva vse najpomembnejše dejavnosti iz vseh najpomembnejših gospodarskih regij. Najmanj 50 % sredstev kritnega sklada predstavljajo nizko tvegane naložbe.* 

URAVNOTEŽENI SKLAD

  • Stari do 60 let
  • 35% delnic
  • 65% obveznic

Naložbe v skladu so izpostavljene nizki ravni tveganja z namenom doseganja donosnosti, ki je višja od zajamčene.

Trajnostni vidiki naložbene politike (ESG)

Pri izbiri naložb kritnega sklada upoštevamo okoljske in socialne dejavnike ter dejavnike upravljanja družb (ESG dejavnike). Najmanj 75 % vseh sredstev naloženih v delnice in podjetniške obveznice sklada ima pridobljeno ESG oceno oziroma so naložbe uvrščene v družbeno odgovorne družine indeksov ali financirajo družbeno odgovorne cilje oziroma delujejo podjetja v panogi, ki je prepoznana kot družbeno odgovorna (obnovljivi viri energije, organska hrana, vodni sektor in podobno). Povprečna ESG ocena navedenih naložb sklada, za katere je pridobljena ocena, mora znašati najmanj 45.

Naročite se na Mesečni pregled finančnih trgov in vsak mesec v vaš elektronski predal prejmite pregled aktualnih dogajanj na finančnih trgih. 

*Obveznice bonitet naložbenega razreda, enote premoženja oziroma delnice odprtih investicijskih skladov, ki imajo sredstva naložena v obveznice bonitet naložbenega razreda, instrumenti denarnega trga, denarni depoziti, zadolžnice. 

Preverite tekoče donose skladov - Link

Pravila upravljanja Skupine kritnih skladov življenjskega cikla - Dokument

Izjava o naložbeni politiki kritnega sklada s srednjo delniško izpostavljenostjo - Dokument

Zahtevek za prenos sredstev med skladi življenjskega cikla - Dokument

 
PDA - DELNIŠKI PDA - ZAJAMČENI
 
 

Dodatne informacije in sklenitev:

e - mail: info@pokojninskad-a.si

telefon: +386 (0)1 230 77 21

Pogosta vprašanja - Varčevanje

Ker je edino varčevanje, ki ga država spodbuja z davčno olajšavo. Od premij v primeru kolektivnega zavarovanja ni potrebno plačati nobenih prispevkov in dajatev, v primeru individualnega zavarovanja, pa se vplačane premije upoštevajo pri zniževanju osnove za obračun dohodnine.

Postopek za vključitev je zelo enostaven:

  • v primeru individualnega zavarovanja izpolnite spletni obrazec ali pa pristopno izjavo in nam jo podpisano posredujete nazaj po pošti oziroma sken po elektronski pošti;
  • v primeru kolektivnega zavarovanja pa vas prosimo za izpolnitev spletnega obrazca in v najkrajšem možnem času vam bomo pripravili ponudbo za podjetje.

Poznamo kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje prek delodajalca (premije financira delodajalec, delno lahko tudi zaposleni) ali individualno dodatno pokojninsko zavarovanje, kjer premije v celoti financiramo sami individualno.

Vsa pogosta vprašanja