Poslovanje družbe

Pokojninska družba A, d.d. je uspešno zaključila poslovno leto 2023. Konec leta 2023 je v družbi varčevalo 61.287 zaposlenih, skupna zbrana sredstva v upravljanju so znašala 446,2 milijonov evrov (z upoštevanjem rentnega sklada), dodatno pokojnino pa je prejemalo že 3.524 oseb. 

Družba je v letu 2023 ustvarila čisti dobiček v višini 2,8 milijona evrov, bilančna vsota družbe je ob koncu leta 2023 znašala 476,7 milijonov evrov, vplačane premije pa so bile najvišje v zgodovini družbe in so znašale 40,2 milijonov evrov. Prihodki družbe iz naslova redne dejavnosti so v primerjavi z letom 2022 višji za 13%. Donosnost kapitala v letu 2022 znaša 11,95%.  

  2023  2022
Bruto premije v EUR* 40.215.514 34.957.021
Odkupna vrednost skladov varčevanja v EUR 416.415.759 370.374.925
Odkupna vrednost sklada izplačevanja v EUR 29.811.547 25.504.472
Število zavarovancev skladov varčevanja 61.287 58.747
Število zavarovancev sklada izplačevanja 3.524 3.202
Drugi prihodki 3.986.063 3.535.718
Obratovalni stroški 2.111.786 1.867.573
Dosežen donos sredstev članov Zajamčenega sklada +4,01% -2,31%
Dosežen donos sredstev članov Uravnoteženega sklada +10,43% -9,19%
Dosežen donos sredstev članov Delniškega sklada +16,06% -7,42%
Dosežen donos sredstev izplačevanja po ZPIZ-1 +0,67% +1,00%
Dosežen donos sredstev izplačevanja po ZPIZ-2 +1,09% +1,49%
Donosnost kapitala 11,95% 8,13%
Knjigovodska vrednost delnice v EUR 299,03 270,15
Čisti poslovni izid v EUR 2.856.873 1.817.425

Postavka bruto premije predstavlja plačila članov v Skupino kritnih skladov življenjskega cikla iz naslova finančnih pogodb. Znesek 40.215.514 EUR vključuje obračunano kosmato premijo v višini 39.377.061 EUR, znesek v višini 834.453 EUR pa predstavljajo prenosi premij ob prehodih članov iz drugih družb na Pokojninsko družbo A, d.d.. Med bruto premijami niso zajeti prenosi znotraj Skupine kritnih skladov življenjskega cikla v višini 1.917.759 EUR.