Zadržanje sredstev in druge pravice

Zadržanje pravic

Če varčevanje preneha zaradi izstopa člana ali zaradi odpovedi upravljavca pokojninskega načrta oz. prenehanja pogodbe o zaposlitvi v primeru kolektivnega pokojninskega načrta, ima član možnost za zadržanje pravic iz vplačil, ki so vpisane na njegovem osebnem računu (v tem primeru se prihranki še naprej obrestujejo v izbranem kritnem skladu), ali za prenos sredstev v drug pokojninski načrt.

Člane kolektivnih pokojninskih načrtov pokojninska družba obvesti o pravici iz prejšnjega odstavka hkrati z obvestilom o prenehanju dodatnega zavarovanja v roku osmih dni po prejemu obvestila delodajalca o prenehanju delovnega razmerja. Član ima nato 30 dni časa za odločitev. Če v navedenem roku ne pošlje pisnega obvestila izvajalcu, se šteje, da se je odločil za zadržanje pravic. Sredstva se še naprej mesečno obrestujejo z doseženim donosom izbranega kritnega sklada, njihovo višino pa lahko član še vedno spremlja prek spletnega računa.

Dedovanje prihrankov

V primeru smrti pred pridobitvijo pravice do dodatne pokojnine se sredstva članov pokojninskih načrtov izplačajo njihovim upravičencem oziroma dedičem. Le te morajo pokojninski družbi poslati izpolnjen Zahtevek za izplačilo odkupne vrednosti v primeru smrti kateremu priložijo pravnomočni sklep o dedovanju. Pokojninska družba izvrši izplačilo najkasneje v roku 30 dni po koncu obračunskega obdobja, šteto od prvega dne naslednjega meseca, ko je bil podan popoln zahtevek.

Odkupna vrednost se izračuna na zadnji dan meseca pred izplačilom. Zmanjša se za izstopni strošek (1%) in plačano akontacijo davka od osebnih prejemkov (po stopnji 25%). Podrobnosti glede postopka so navedene na samem zahtevku za izplačilo odkupne vrednosti v primeru smrti.